TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Những kết quả trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL Nam Định

365 Lượt xem

Với phương châm lấy người dân tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo thành công của CCHC… trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở VHTTDL Nam Định đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, đảm bảo 100% TTHC được giải quyết đúng và trước hạn; 100% ý kiến đánh giá hài lòng với các giao dịch hành chính...

Xác định rõ công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Sở, chính vì vậy trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Sở cũng như lãnh đạo các đơn vị trực thuộc luôn nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để phục vụ mục tiêu phát triển của ngành VHTTDL, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, công tác CCHC của Sở được tập trung đặc biệt vào nội dung: đẩy mạnh thực hiện CCHC trên tất cả các mặt, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách TTHC, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện; tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng dịch vụ công.

Sở đã tiếp tục triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC theo kế hoạch đề ra, gắn CCHC với nâng cao chất lượng quản trị hành chính công và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường hiện đại hóa hành chính và ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan.

Sở đã xây dựng Đề án sắp xếp vị trí việc làm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Hoàn thiện việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp và trình Sở Nội vụ xem xét. Cùng với đó, Sở đã tổ chức triển khai nhiều VBQPPL của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến các lĩnh vực VHTTDL và gia đình. Công tác rà soát hệ thống VBQPPL được Sở thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện văn bản trái luật, không đảm bảo quy định. Sở cũng đã chỉ đạo việc rà soát bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực. Đồng thời chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước rà soát các TTHC và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định. Để giảm bớt phiền hà cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, ngoài các TTHC liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách, Sở đã không thực hiện ban hành thêm các TTHC khác.

12.jpg

100% ý kiến đánh giá hài lòng với các giao dịch hành chính

Song song với các nhiệm vụ trên, việc công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, Sở đang thực hiện 141 TTHC trong đó có 126 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 15 TTHC cấp tỉnh, 20 TTHC cấp huyện, 07 TTHC cấp xã do UBND tỉnh công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và Trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định.

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đảm bảo 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm và có 130/41 (92,19%) số TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Từ 10/12/2021-10/6/2022, Sở đã tiếp nhận 130 hồ sơ gải quyết TTHC, trong đó có 15 hồ sơ lĩnh vực Du lịch, 02 hồ sơ lĩnh vực TDTT, 03 hồ sơ lĩnh vực Di sản; 110 hồ sơ lĩnh vực văn hóa; bộ phận tiếp nhận đã giải quyết trước hạn 107 hồ sơ, đúng hạn 23 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Sở cũng triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 45/130 tổng hồ sơ nhận kết quả qua BCCI; 83 hồ sơ nhận trực tuyến; 02 hồ sơ đang giải quyết. Sở đã nhận được 130 phiếu đánh giá trực tuyến của tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch tại lĩnh vực của Sở. Tỷ lệ hài lòng đạt 100%, không có đánh giá không hài lòng hay chưa hài lòng.

Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ://pakn.dichvucong.gov.vn/ được công khai tại Trung tâm dịch vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh và cổng thông tin điện tử của Sở, trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định đã tạo sự thuận tiện cho người dân, tổ chức đến liên hệ làm việc.

Sở cũng chỉ đạo bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, cán bộ, công chức làm đầu mối trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các TTHC tiếp nhận đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn, bổ sung cán bộ, công chức sang làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh đảm bảo đúng yêu cầu, thời gian.

Sở cũng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Công tác cải cách tài chính công được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Sở đã thực hiện quản lý chi tiêu đúng chế độ và quy định của nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 6/6 đơn vị đã triển khai thự hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công…

Một trong những điểm nhấn trong công tác CCHC của Sở trong thời gian qua đó là công tác hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Công tác chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả khai thác các phần mềm qlvbsovhttdl.namdinh.gov.vn trong công việc được đảm bảo tất cả các văn bản đi và đến  (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử; các hồ sơ công việc tại Sở được xử lý trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ, của tỉnh, sử dụng chữ ký số… Sở tiếp tục triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 là 130/141 (chiếm 92,19% TTHC). Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 123/130 hồ sơ (đạt 97,6%); 05/130 hồ sơ qua bưu điện, không có hồ sơ nộp trực tiếp. Sở đã thực hiện việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở.

Sở tiếp tục triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trong những tháng đầu năm, việc trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử cho công dân nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid 19, đồng thời tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cắt giảm chi phí, thời gian đi lại nhận kết quả TTHC. Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan là 141/141 TTHC, đạt 100%. Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 49 hồ sơ; Số TTHC được thực hiện qua phần mềm hệ thống một cửa (dichvucong.namdinh.gov.vn) là 141/141 TTHC, đạt 100%.

Cùng với những kết quả trên, công tác CCHC của Sở VHTTDL Nam Định trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn những tồn tại khó khăn, trong đó nhiều TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thời gian giải quyết ngắn, bất cập cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. Có những TTHC được ban hành nhưng trong nhiều năm không có phát sinh hồ sơ nên có nhiều bất cập trong việc đánh giá tỷ lệ các  hồ sơ có phát sinh tại Sở. Bên cạnh đó, việc triển khai phần mềm tại tỉnh cùng lúc áp dụng nhiều phần mềm trong hệ thống báo cáo có nhiều khó khăn cho các Sở trong quá trình thực hiện.

Phát huy những kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm, Sở tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung trong kế hoạch CCHC, kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2022;. Tăng cường thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông kiểm soát TTHC, tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; .Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống VBQPPL 

thuộc lĩnh vực VHTTDL; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu được giao; Duy trì thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 đối với các TTHC lĩnh vực VHTTDL; Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC..

Bài, ảnh VD

Print
365 Đánh giá bài viết này:
No rating
[EasyDNNnews:GravityGallery]

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top