TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2023, ngành VHTTDL Cao Bằng sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động tại các đơn vị trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao góp phần chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu.

Theo đó, ngành VHTTDL tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 Cấp ủy các đơn vị trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về nội dung Chuyên đề năm 2023 gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức học tập theo hình thức phù hợp.

Đưa nội dung Chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị Cấp ủy các đơn vị trực thuộc tiếp tục đưa nội dưng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2023 theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy các cấp vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực; bổ sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, để từ đó càng thấm nhuần những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cấp ủy các đơn vị trực thuộc xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý bằng các hình thức phù hợp (phấn đấu tổ chức ít nhất từ 01 - 02 kỳ sinh hoạt chuyên đề mỗi năm) để thảo luận, liên hệ, đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, “làm theo” Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm.

Trên cơ sở thực hiện nội dung đột phá theo chỉ đạo chung của Tỉnh ủy là “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” Đảng ủy Khối xác định nội dung đột phá: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đấu tranh tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên”, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; công khai kết quả giải quyết trước cán bộ, đảng viên và người lao động.

Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2023, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng và gương mẫu thực hiện bản kế hoạch cá nhân gửi đến chi ủy chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Các chi bộ, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục lựa chọn, đăng ký xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến; Khuyến khích các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn để sinh hoạt chuyên đề, báo công, kết nạp đảng viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đảm bảo phù hợp với điều kiện của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương, các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên cụ thể hoá việc thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững”; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, cùng nhau xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển.

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích cực hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu về Chuyền đề năm 2023 (bằng hình thức thi trắc nghiệm) trực tuyến trên mạng Internet do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị... thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền qua pano, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc xây dựng các mô hình, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua để biểu đương, khen thưởng và nhân rộng.

Chấm điểm, đánh giá thực hiện tiêu chí thi đua Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai, thực hiện Quy chế số 03-QC/BTGTU ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 07/10/2014 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 và Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW Cấp ủy, cơ quan, đơn vị đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động. Sở VHTTDL giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW lồng ghép với kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên môn tại các đơn vị; đôn đốc các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị.

KC

Print
353 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top