CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành Thể dục thể thao năm 2005

685 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII vào cuối năm 2005 tại văn bản số 203/TĐKT ngày 12/4/2004 của Hội Đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Uỷ ban Thể dục thể thao dự kiến tiến hành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thể dục thể thao vào quý III năm 2005.

 

UỶ BAN

 

THỂ DỤC THỂ THAO

 

-------------

 

 

Số 215 /UBTDTT-VP

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- 

 

 Hà nội, ngày 18 tháng  4 năm 2004

Kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước

ngành Thể dục thể thao năm 2005

Kính gửi:  - Các Sở TDTT, Sở Văn hoá Thông tin - Thể thao địa phương

      - Cơ quan TDTT các ngành Quân đội, Công an, Giáo dục và đào tạo

      - Các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban TDTT 

 

              Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII vào cuối năm 2005 tại văn bản số 203/TĐKT ngày 12/4/2004 của Hội Đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Uỷ ban Thể dục thể thao dự kiến tiến hành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thể dục thể thao vào quý III năm 2005. Kế hoạch cụ thể như sau:

 

               I - Mục đích, yêu cầu:

- Đại hội Thi đua yêu nước ngành thể dục thể thao năm 2005 là Đại hội của những điển hình tiên tiến xuất sắc trong ngành thể dục thể thao (giai đoạn 2001 - 2005), nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Đại hội lần này, ngành thể dục thể thao tập trung tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của ngành trong 5 năm vừa qua, khẳng định những thành quả đạt được và chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của ngành trong thời gian tới, đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Đại hội sẽ tiến hành biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu của toàn ngành trong thời kỳ đổi mới; Bầu chọn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005.

- Tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

 

 

             II- Thành phần tham dự: (tổng số đại biểu dự kiến từ 400 đến 450 người).

1) Khách mời:

- Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương; Các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo ngành thể dục thể thao.

- Lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao; Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao.

- Đại diện lãnh đạo các Liên đoàn hiệp hội thể thao quốc gia; đại diện lãnh đạo các Sở thể dục thể thao, Sở Văn hoá Thông tin- thể thao các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; đại diện lãnh đạo cơ quan thể dục thể thao các ngành quân đội, công an, giáo dục và đào tạo.

- Phóng viên báo chí, truyền hình

2) Đại biểu là các điển hình tiên tiến, xuất sắc:

- Các cá nhân và đại diện các tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc trong công tác thể dục thể thao của 64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 3 ngành Quân đội, Công an, Giáo dục và đào tạo. 

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc (thuộc ngành thể dục thể thao ); chiến sỹ thi đua ngành thể dục thể thao. 

- Các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu đã từng được nhà nước tuyên dương khen thưởng. 

3) Nguyên tắc phân bổ đại biểu:

Mỗi Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá Thông tin- thể thao chọn 3 đại biểu (01 đồng chí lãnh đạo Sở và 2 điển hình tiên tiến xuất sắc). Riêng đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các ngành Quân đội, Công an và Giáo dục đào tạo được xét chọn 5 đại biểu (01 đ/c đại diện lãnh đạo Sở, ngành và 4 điển hình tiên tiến xuất sắc).

(Về tiêu chí và nguyên tắc xét chọn sẽ có hướng dẫn cụ thể gửi tới các đơn vị)  

 

III - Thời gian và chương trình Đại hội:

1. Thời gian tổ chức Đại hội

Đại hội dự kiến tiến hành trong 1,5 ngày, vào trung tuần tháng 8 năm 2005

2. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của ngành Thể dục thể thao trong 5 năm qua (2001-2005); phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Thể thao (giai đoạn từ năm 2005 đến 2010).

- Báo cáo tham luận và minh họa của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc ngành thể dục thể thao.

- Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

- Tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc của ngành thể dục thể thao trong 5 năm qua.

- Chọn đại biểu dự Đại hội Thi đua toàn quốc năm 2005.

- Tổng kết thông qua nghị quyết, bế mạc và phát động thi đua (giai đoạn 2005 -2010)

IV Các công tác chuẩn bị cho Đại hội

1. Hướng dẫn các Sở TDTT, Sở Văn hoá Thông tin- Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan thể dục thể thao của các Bộ, ngành liên quan xét chọn danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Thể dục thể thao, Chiến sỹ thi đua toàn quốc (thuộc ngành Thể dục thể thao). 

2. Xét chọn Chiến sỹ thi đua ngành TDTT; xét chọn và hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc (thuộc ngành TDTT).

4. Thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội (có phụ lục đính kèm).

5. Tổ chức tuyên truyền về Đại hội và những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, các chiến sỹ thi đua đã đựơc Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành xét duyệt và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng.

            

           V - Tiến độ tổ chức thực hiện:

- Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội, các tiểu ban lập kế hoạch triển khai ngay sau khi có Quyết định thành lập (tháng 9/2004)

- Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn xét chọn điển hình tiến tiến, chiến sỹ thi đua ngành, toàn quốc (tháng 10,11/2004).

- Các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá Thông tin thể thao các địa phương căn cứ theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bản kế hoạch này để tiến hành Đại hội Thi đua ngành Thể dục thể thao địa phương hoặc tiến hành Hội nghị điển hình tiên tiến. Riêng đối với các Trường Đại học, Cao đẳng TDTT thuộc Uỷ ban TDTT quản lý căn cứ vào bản kế hoạch này và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị thi đua của Trường.  Thời gian kết thúc trước tháng 4/ 2005.     

- Xét chọn chiến sỹ thi đua ngành; xét chọn và hiệp y đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc để tuyên dương trước Đại hội Thi đua yêu nước ngành và tuyên dương trước Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005. Thời gian thực hiện từ tháng 02 năm 2005 đến tháng 6 năm 2005.

Uỷ ban Thể dục thể thao yêu cầu các Sở TDTT, Sở Văn hoá Thông tin - Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thể dục thể thao các ngành Quân đội, Công an, Giáo dục và đào tạo, các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao căn cứ vào bản kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn tiếp theo triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành thể dục thể thao đạt kết quả tốt. 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Hội đồng TĐKTTW

- VP chủ tịch nước

- VP Chính phủ

- Ban khoa giáo TW

- Ban TTVHTW

- Bộ trưởng CNUBTDTT

- PCN Nguyễn Trọng Hỷ

- Viện TĐKTNN

- Các thành viên HĐTĐKTUB

- Lưu VT-TH

 

K/T Bộ trưởng, chủ nhiệm

 

 

Uỷ ban thể dục thể thao

 

 

                   Phó chủ nhiệm

 

 

 

 

 

                           Nguyễn Trọng Hỷ

 

 

(đã ký)

 

Ban Tổ chức đại Hội và các tiểu ban chuẩn bị tổ chức đại  hội

Thi đua yêu nước ngành thể dục thể thao năm 2005

 

(Kèm theo Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành TDTT)

1- Ban Tổ chức Đại hội:

- Đ/c Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban TDTT (Trưởng ban)

- Lãnh đạo các Vụ TDTT quần chúng, Thể thao thành tích cao 1 và 2, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Pháp chế, Văn phòng, Báo Thể thao Việt Nam, Tạp chí Thể thao (thành viên)

 

2- Các Tiểu ban phục vụ Đại hội

 

2.1 Tiểu ban nội dung:

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình Đại hội.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của ngành trình bày tại Hội nghị; bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, nhà nước.

- Lựa chọn báo cáo, tham luận tại Đại hội

- Tổng hợp các bài phát biểu, tham luận và dự thảo quyết tâm thư tại Đại hội.

Phụ trách:  Đ/c Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban TDTT (trưởng ban)

- Văn phòng

- Vụ TDTT quần chúng

- Vụ pháp chế 

 

 

 2.2. Tiểu ban tổ chức, hậu cần dịch vụ:

Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị danh sách đại biểu (phối hợp với tiểu ban tuyên dương khen thưởng), giấy mời, chuẩn bị địa điểm, phục vụ trang trí, khánh tiết, thẻ đại biểu; bảo đảm kinh phí, công tác y tế, bảo vệ, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đại biểu về dự. Lập danh sách các đại biểu khách mời. Tạo thêm nguồn tài trợ cho Đại hội.

Phụ trách: Chánh văn phòng (Trưởng ban)

- Vụ Kế hoạch tài chính

- Văn phòng

 

 

2.3. Tiểu ban tuyên truyền:

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, nội dung và kế hoạch phối hợp với các cơ quan thống tấn báo chí tuyên truyền cho Đại hội.

- Tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội và các điển hình tiên tiến

- Chủ trì xây dựng kỷ yếu, phim tài liệu, phóng sự về các điển hình tiên tiến.

Phụ trách: Vụ trưởng Vụ Pháp chế (trưởng ban)

-  Báo Thể thao Việt Nam

- Tạp chí Thể thao

- Điện ảnh Thể thao

 

 

2.4. Tiểu ban Tuyên dương khen thưởng

Nhiệm vụ: 

- Xây dựng các tiêu chuẩn xét chọn điển hình tiến tiến, chiến sỹ thi đua ngành và chiến sỹ thi đua toàn quốc (ngành TDTT)

- Thẩm định thành tích cá nhân, tập thể đề nghị, đồng thời tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Uỷ ban TDTT xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành; xét và hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

- Chuẩn bị danh sách và Lễ tuyên dương khen thưởng trong Đại hội.

- Tham gia lựa chọn, hướng dẫn chuẩn bị các báo cáo điển hình tại Đại hội.  

Phụ trách: Đ/c Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban (Trưởng ban)

- Vụ TDTT quần chúng

- Vụ Thể thao thành tích cao 1

- Vụ Thể thao thành tích cao 2

- Vụ Tổ chức Cán bộ

- Vụ Kế hoạch Tài chính

- Văn phòng 


Print
685 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top