TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Hà Tĩnh đẩy mạnh xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Sau 7 năm thực hiện Đề án "Tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, giai đoạn 2013 - 2020" cùng với "Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với "Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao đã được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc huy động nguồn đầu tư ngân sách các cấp, khuyến khích người dân tham gia tích cực đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.

Với sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cá nhân, trong 20 năm qua, Hà Tĩnh đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho việc xây dựng và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 200/216 xã, phường xây dựng hội trường đa năng đạt chuẩn (đạt 92,5%), 189/216 xã, phường có khu thể thao đạt chuẩn (đạt 87,5%); 1.856/1.965 thôn, TDP có nhà văn hóa đạt chuẩn (đạt 94,4%), 1.686/1.965 thôn, TDP có khu thể thao đạt chuẩn (đạt 85,8%). Riêng về xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ, đến nay, qua 1 năm thực hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được 43 nhà, trị giá gần 90 tỷ đồng; xây dựng 20 ngôi nhà trí tuệ trị giá 7,2 tỷ đồng, huy động từ nguồn ngân sách tỉnh, Nhân dân đóng góp và xã hội hóa.

Mặc dù hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở toàn tỉnh cơ bản đã được xây dựng đồng bộ nhưng tại một số địa phương, hệ thống này vẫn thiếu hoặc chưa đạt yêu cầu. Trong đó, ngoài những địa bàn vùng sâu, vùng xa, mật độ dân cư thưa, giao thông khó khăn, việc huy động nguồn lực còn hạn chế như: huyện Kỳ Anh, Hương Khê… thì một số địa phương thuộc khu vực đô thị như TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thiếu hoặc chưa đạt do vướng quy hoạch từ trước.

Theo báo cáo từ Sở VHTTDL, cuối năm 2021, TP Hà Tĩnh còn 1 phường chưa có hội trường đa năng, khu thể thao, 74/125 TDP chưa có khu thể thao riêng; TX Hồng Lĩnh có 1 phường chưa có hội trường đa năng, 1 phường có hội trường đa năng chưa đạt, 9/52 TDP chưa có khu thể thao… Những hạn chế này đã ảnh hưởng tới việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Nhằm khắc phục những hạn chế trong việc thiếu đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, hiện nhiều địa phương đã lên kế hoạch và phương án để thay đổi thực trạng.

Việc phát huy thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện còn một số tồn tại như: khai thác chưa hết công năng, thậm chí có một số địa phương để hoang hóa. Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao đã được xây dựng nhưng thiếu trang thiết bị hoạt động.Một số mô hình câu lạc bộ hoạt động chưa hiệu quả, mang tính hình thức và chưa nhân rộng được. Hệ thống thư viện huyện, xã và phong trào văn hóa đọc chưa được quan tâm và đầu tư thỏa đáng…

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, trong thời gian tới, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025: Đối với vùng đồng bằng, đô thị có 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, trong đó, về tiêu chí văn hóa có ít nhất 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, trong đó, về tiêu chí văn hóa có ít nhất 70% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;100% xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được quy hoạch khu văn hóa, thể thao đạt chuẩn.

90% cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, cao đẳng, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh, 100% cán bộ cấp cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn hằng năm. Thu hút 50% trở lên/tổng số dân tham gia vào các hoạt động văn hóa,thể thao, 38% trở lên/tổng số dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 32% gia đình thể thao.

Trong khi đó đối với vùng miền núi, vùng bãi ngang ven biển có 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, trong đó, về tiêu chí về văn hóa, có ít nhất 45% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, trong đó, về tiêu chí về văn hóa, có ít nhất 65% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 100% xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được quy hoạch khu văn hóa, thể thao đạt chuẩn.

Có 85% cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, cao đẳng có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh, 100% cán bộ cấp cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn hằng năm. Thu hút 45% trở lên/tổng số dân tham gia vào các hoạt động văn hóa,thể thao, 38% trở lên/tổng số dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 30% gia đình thể thao.

Để hoàn thành những chỉ tiêu trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, coi đây là nhiệm vụ vừa có tính chiến lược lâu dài, trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý các cấp đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao cơ sở cơ sở. Chỉ đạo ưu tiên quy hoạch quỹ đất và phân bổ quỹ đất công ở những nơi tập trung dân cư, trung tâm của xã, thôn, tổ dân phố để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao.

Đồng thời ưu tiên đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quan tâm, ưu tiên xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh bão, lũ.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý về văn hóa, thể thao, gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ, công chức văn hoá xã, cán bộ thôn tổ dân phố và đội ngũ chủ nhiệm các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, gia đình. Xây dựng, phát triển lực lượng văn hóa, thể thao ở cơ sở. Củng cố, phát triển hệ thống cộng tác viên và hạt nhân văn hóa, thể thao quần chúng bằng hình thức thành lập, tổ chức, duy trì hoạt động các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao cơ sở, các mô hình gia đình. Vận động các hội viên, đoàn viên của các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trở thành lực lượng nòng cốt hoạt động, văn hóa, thể thao quần chúng ở cơ sở.

Tổ chức thường xuyên và duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm vùng, miền, các nhóm đối tượng người dân; có giải pháp thu hút, hấp dẫn người dân đến tham gia, hưởng ứng các hoạt động. Nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, hội diễn, các ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động tuyên truyền giáo dục, các câu lạc bộ văn hóa, thể thao cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt triển khai ứng dụng công nghệ số vào hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu của người dân.

Lồng ghép hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phù hợp khác trên địa bàn. Huy động tối đa sự đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn thể, Nhân dân để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt là đóng góp xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, điểm vui chơi trẻ em và các hoạt động văn hóa, thể thao ở cấp thôn.

Khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí cho trẻ em; liên doanh, liên kết đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao như: sân bóng đá mi ni, nhà thi đấu tập luyện TDTT, bể bơi, khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em.

KC

Print
102 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top