CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đảng bộ Sở VHTTDL Hưng Yên: thực hiện các biện pháp nhằm"Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"

3506 Lượt xem

Đó là nội dung chuyên đề thực hiện trong năm 2020 của Đảng bộ Sở VHTTDL Hưng Yên trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Image

Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công và đề ra những giải pháp quan trọng, trong đó có việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW (Ảnh: báo Hưng Yên)

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai và thực hiện các Chỉ thị của Trung ương về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI) và "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII), trong hiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở VHTTDL Hưng Yên đã đạt được những kết quả đáng biểu dương trên các mặt công tác. Các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, du lịch đều đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Quán triệt sâu sắc các nội dung thực hiện trong các Chỉ thị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong giai đoạn 2015-2020, 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ đều ý thức, trách nhiệm và không ngừng nỗ lực, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trên cơ sở nguyên tắc xây dựng Đảng, Cương lĩnh và Điều lệ Đảng. Đặc biệt, cá nhân các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; gương mẫu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong làm việc theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cùng với việc học tập Bác, mỗi cán bộ, Đảng viên, trong đó các cán bộ chủ chốt, đứng đầu đơn vị đều nỗ lực và đề cao việc "làm theo" Bác. Chính vì vậy, tạo mối quan hệ gắn bó, mật thiết và sự đồng thuận giữa các đồng chí trong cấp uỷ; giữa cấp trên với cấp dưới và với đảng viên nghiêm túc, đúng mực.

Trước những khó khăn, thách thức trong việc triển khai các nhiệm vụ đặt ra, việc triển khai và thực hiện Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được xác định là nhiệm vụ dài lâu, thường xuyên và vô cùng cần thiết. Nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, mặt trái của nền kinh tế cơ chế thị trường đã khiến một bộ phận cán bộ, Đảng viên bị tha hóa, biến chất. Bên cạnh đó, trước những chiêu bài chống phá tinh vi của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, đã ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng. Bởi vậy, công tác xây dựng Đảng được xác định là khâu then chốt góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và đây cũng là nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân, trong đó có ngành VHTTDL.

Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện các Chỉ thị trên, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ Sở VHTTDL đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đại hội Đảng các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Các cấp uỷ đảng luôn chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động nhằm triển khai nhanh chóng và hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Mỗi cấp ủy, Chi bộ thuộc Đảng bộ đều xây dựng được quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; vận dụng, cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tế của ngành VHTTDL. Thường xuyên đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tới toàn thể đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng. Đảng bộ đã phát huy tốt nguyên tắc dân chủ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, 100% số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký học tập, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng... Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã kết nạp được 55 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nhờ đó, việc thực hiện các nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch đều đạt và vượt chỉ tiêu. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 91,5% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 88,5% số làng, khu phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa; 90% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 34% số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; số gia đình tham gia hoạt động  thể thao ước đạt 32%; thể thao thành tích cao của tỉnh có bước đột phá; lĩnh vực du lịch đang từng bước phát triển, với khoảng 1,2 triệu khách/năm. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường trên các lĩnh vực. Hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch được tổ chức sâu rộng, chất lượng, hiệu quả; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, sáng tạo giá trị văn hóa mới, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động hội nhập quốc tế.

Trong năm 2020, việc triển khai thực hiện cuộc vận động tập trung vào chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là chủ đề học tập trong năm 2020 (Hướng dẫn số 11 - HD/TU). Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, ngành VHTTDL Hưng Yên đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch công tác năm đã đặt ra.

Theo đó, trong quý I, ngành VHTTDL Hưng Yên đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với các ngày Lễ, kỷ niệm của dân tộc, đất nước như: Tổ chức 9 điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết nguyên Đán; Tổ chức trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa Hưng Yên" và ", Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội"; biểu diễn các hoạt động nghệ thuật trong đêm giao thừa Canh Tý...Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, tập huấn, tham dự các giải thể thao quốc gia; Triển khai kế hoạch tập luyện tại nhà cho VĐV các đội tuyển trong thời gian phòng chống dịch Covid 19...

Phát huy những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện và là một trong những nội dung quan trọng trong phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Sở VHTTDL Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để cuộc vận động đạt hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở VHTTDL Hưng Yên tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở VHTTDL Hưng Yên cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như:

Về công tác phát triển Đảng: Phấn đấu hàng năm có 95% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp từ 6 đến 10 đảng viên mới; 90% số chi bộ trực thuộc và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh.

Về công tác chuyên môn: lĩnh vực văn hóa: phấn đấu toàn tỉnh có 92% số gia đình văn hóa; 89% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 90% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Lĩnh vực TDTT: phấn đấu đạt 37% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 35% số gia đình thể thao; xếp thứ 30-35/65 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022; Lĩnh vực Du lịch: tốc độ tăng trưởng khách du lịch xấp xỉ 15% - 20%/năm, đón khoảng 1,5-1,7 triệu lượt khách/năm; doanh thu từ du lịch tăng trưởng trung bình 18%-20%; phát triển cơ bản được 1 khu du lịch quốc gia, 3 khu du lịch cấp tỉnh…

VD
 

Print
3506 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top