22:09 Thứ Tư, 20/06/2018
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020
04 Tháng Sáu 2009 00:41:00 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 (theo Quyết định số 581/QĐ-TTg). Việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 là nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, xác lập những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu; là cơ sở hoạch định quy hoạch, kế hoạch để từng bước thực hiện việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong Chiến lược là xây dựng con người toàn diện; xây dựng đời sống văn hoá, môi trường văn hoá; bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc; phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, tín ngưỡng...

Mục tiêu trọng tâm của Chiến lược là hướng mọi hoạt động văn hoá vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; tuân thủ pháp luật; có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, lối sống văn hoá... Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc, đi đôi với việc tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới, làm phong phú thêm nền văn hoá dân tộc, bắt kịp sự phát triển của thời đại. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá, coi đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững...

Chiến lược cũng đưa ra định hướng phát triển các chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật gồm: Nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm; thư viện; bảo tàng, di tích và văn hoá phi vật thể; văn hoá cơ sở; nghiên cứu khoa học về văn hoá, nghệ thuật; quyền tác giả và quyền liên quan.

Việc thực hiện Chiến lược được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến năm 2015). Nhiệm vụ của giai đoạn này là bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển văn hoá, ban hành Luật Quảng cáo; Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ; Pháp lệnh Nghệ thuật biểu diễn và Pháp lệnh Mỹ thuật - Nhiếp ảnh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, gồm: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tiêu biểu của dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở và hỗ trợ phát triển điện ảnh; Xây dựng cơ chế, chính sách nâng cao hưởng thụ và hoạt động văn hoá của nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong thời gian đến năm 2015 sẽ tiến hành quy hoạch phát triển các ngành Điện ảnh, Mỹ thuật, Triển lãm, quy hoạch xây dựng tượng đài, các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và hệ thống các trường đào tạo về văn hoá, nghệ thuật.

Cũng trong giai đoạn này sẽ thiết lập một số trung tâm văn hoá Việt Nam ở nước ngoài; hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Hội trợ triển lãm quốc gia, Bảo tàng lịch sử quốc gia, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Làng văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam...

Giai đoạn 2 (đến năm 2020) sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển văn hoá một cách đồng bộ, tiên tiến; nâng cao trình độ và chất lượng đào tạo văn hoá, nghệ thuật ngang tầm khu vực. Các dự án lớn như Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Khoa học - Công nghệ, Trường quay điện ảnh Cổ Loa, Khu lưu trữ hình ảnh động quốc gia, Nhà hát đa năng quy mô lớn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác cũng sẽ được thực hiện trong giai đoạn này.

Theo Quyết định đó, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch văn hoá 5 năm và hàng năm phù hợp với Chiến lược phát triển văn hoá và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược này vào năm 2015 và tổng kết vào đầu năm 2021.

Linh Giang

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Một số hoạt động công tác pháp chế của Bộ VH,TT&DL tháng 4/2009
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào TDTT quần chúng tại địa phương
        Bullet  Tổng cục TDTT đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VH,TT&DL 2009
        Bullet  Bộ VH,TT&DL và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VH,TT&DL
        Bullet  Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TD,TT
        Bullet  Luật Thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường.
        Bullet   Khó khăn cần khắc phục trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường.
        Bullet  Bộ VH,TT&DL và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VH,TT&DL
        Bullet  Ngành TDTT Cần Thơ thiết thực đưa Luật TD,TT vào các hoạt động TDTT
        Bullet  Bộ VHTTDL phổ biến Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị
 

opera fix