TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang: hiệu quả từ cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang đã và đang trở thành một trong những địa phương trong cả nước thực hiện có hiệu quả và ngày càng được đông đảo các cá nhân, đơn vị trong và ngoài công lập tích cực hưởng ứng thi đua, lập thành tích hướng tới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

 

Để thực hiện hóa, các chủ trương của Chỉ thị, tập thể cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hậu Giang luôn ý thức được vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ. Lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh; góp phần thực hiện tốt điều lệ Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.      

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang đã tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào chủ đề toàn khóa và hằng năm, các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể, hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với sử dụng sổ tay làm theo gương Bác, ít nhất 6 tháng/1 lần báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Khi tổ chức họp báo cáo phải được ghi vào biên bản của chi bộ hoặc cấp ủy.

Cùng với đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy lãnh đạo luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước và chương trình công tác hằng năm của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chú trọng các nội dung: Rà soát, khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và rà soát, bổ sung quy chế, quy định của từng cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang, ban hành các giải pháp đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong giải quyết công việc, hội họp, đi cơ sở, sử dụng tài sản công. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, ngành luôn phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và kế hoạch của Đảng bộ Sở. Hằng năm đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư (khóa XI).

Chính từ việc triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần đưa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang hoàn thành tốt các lĩnh vực mà ngành quản lý. Cụ thể, tính đến nay,  trên địa bàn tỉnh đã có gần 7% dân số đạt danh hệu “Người tốt việc tốt”; trên 90% tổng số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; hơn 500 ấp, khu vực đạt danh hiệu “Ấp, khu vực văn hóa”, xấp xỉ 50 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đặc biệt, thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tích cực tham mưu tổ chức thành công nhiều cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp”. Đây là cách góp phần làm cho quê hương Hậu Giang ngày càng thêm văn minh, hiện đại – mô hình đầu tiên của cả nước được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng.

Với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang luôn chú trọng triển khai hiệu quả việc tuyên truyền cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm vào đời sống, khơi dậy nhiều cách làm hay, thể hiện được quyết tâm và tấm lòng của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đối với Bác.

Cùng với việc chấn chỉnh phong cách làm việc, lãnh đạo mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xem đây là khâu đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo nội dung chuyên đề tại các cuộc họp chi bộ, chính quyền diễn ra định kỳ hàng năm. Tại mỗi chuyên đề được lựa chọn sinh hoạt hầu hết đều tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ để thảo luận, trao đổi, bàn biện pháp khắc phục; trong đó chú trọng đến những biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và xác định phương hướng rèn luyện, phấn đấu thực hiện trong tháng tiếp theo.

Năm 2020, để tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tập trung bám sát các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, gắn với xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kiên trì, đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. 

Đồng thời, nâng cao công tác quản lý, lãnh đạo chặt chẽ việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cuối năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể công khai Bản cam kết của mình trước tổ chức, cơ quan, đơn vị để giám sát thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những điểm mới, yêu cầu cao hơn của Chỉ thị số 05-CT/TW, nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiêu biểu; kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền trên báo, đài, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan…

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng hàng năm.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang, những năm qua các hoạt động Thể dục, Thể thao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từng bước phát triển toàn diện và bền vững. Sở VHTTDL tỉnh luôn chú trọng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tuyên truyền, vận động “mỗi người chọn cho mình ít nhất 1 môn Thể thao để tập luyện". Đồng thời, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ TDTT, từng bước tập hợp ngày càng đông đảo những người đam mê tham gia tập luyện  hàng ngày. Từ phong trào thể thao quần chúng đã có nhiều tài năng trẻ của một số môn được phát hiện, tuyển chọn cho đội tuyển tỉnh tham dự các giải Thể thao thành tích cao cấp khu vực, toàn quốc.

Hiện nay, số người tập luyện Thể dục, Thể thao thường xuyên trong toàn tỉnh Hậu Giang chiếm 32,5% dân số, số hộ gia đình Thể thao chiếm 25,2%, hơn 700 câu lạc bộ Thể dục Thể thao. Toàn tỉnh có trên 1.000 sân Thể dục, Thể thao các loại (sân Bóng đá, sân Quần vợt, Cầu lông...).

Ngoài ra, công tác xã hộ hóa Thể dục, Thể thao có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều doanh nghiệp đã luôn đồng hành và sát cánh đầu tư nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức giải đấu cũng như đào tạo vận động viên của một số môn Thể thao. Đơn cử như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ thường xuyên cho đội tuyển Bóng rổ Hậu Giang (một trong những đội Bóng được đánh giá mạnh nhất cả nước nhiều năm liền). Liên đoàn Vovinam và Liên đoàn Quần vợt tỉnh đã tự vận động kinh phí tổ chức thành công các giải thi đấu cấp tỉnh, khu vực...

Ở lĩnh vực du lịch, với những ưu đãi của thiên nhiên như: điểm du lịch tâm linh Thiền viện, Trúc Lâm, điểm du lịch cộng đồng vùng khóm Cầu Đúc, các khu du lịch sinh thái Phú Hữu... du lịch tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển mạnh mẽ thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, nghỉ dưỡng.

 

N. H

 

Print
847 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top