TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Điện Biên với nhiều biện pháp tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW

Việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”ở ngành VHTTDL tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng biểu dương.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành VHTTDL Điện Biên xác định đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng hàng đầu trong các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, liên tục nhằm góp phần nâng cao đạo đức, tác phong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL tỉnh Điện Biên. Đồng thời, việc học theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác và làm theo Bác còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ làm công tác VHTTDL đối với Bác kính yêu. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang trong quá trình hội nhập và phát triển, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thịvà trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục;..

Trước bối cảnh đó, Nghị quyết số 33/NQ-TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã đặt ra mục tiêu "Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện,hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Cùng với đó, ở lĩnh vực TDTT, Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của TDTT ra đời đã cho thấy vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp TDTT đối với sự phát triển của đất nước.

Sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, tuy nhiên trong đó vai trò của đội ngũ cán bộ - những người trực tiếp tham gia vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa, thể thao tại các cơ quan quản lý nhà nước là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và trong mỗi cán bộ ngành VHTTDL trên cả nước.

Để triển khai nhiệm vụ này, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở, cơ quan, đơn vị trong toàn ngành VHTTDL tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Việc học tập và làm theo Bác còn được thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn ngành đều tự giác đăng ký thi đua phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cơ quan. Nhờ đó đã góp phần xây dựng ngành VHTTDL ngày càng phát triển, tư tưởng về chính trị, đạo đức, phẩm chất của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao; tinh thần trách nhiệm, năng lực cũng như trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo các tiêu chí và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW ở ngành VHTTDL Điện Biên đó là các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Sở VHTTDL đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Kết hợp tốt giữa tổ chức tuyên truyền, giáo dục tập trung với tự học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy trách nhiệm nêu gương trong học tập của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Đảng ủy xác định rõ, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu đảng ủy, lãnh đạo sở, đảng ủy viên, bí thư chi bộ phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước cán bộ, đảng viên; tự giác, gương mẫu xây dựng kế hoạch rèn luyện qua chương trình phấn đấu, nêu gương cụ thể.

Các mô hình tốt, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu và các cuộc vận động, phong trào thi đua, tiêu biểu như các phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, “Đọc sách và làm theo tấm gương tự học của Hồ Chí Minh”; Các khẩu hiệu đề ra ngắn gọn, dễ nhớ về chuẩn mực đạo đức “gương mẫu, tận tụy, chính xác, kịp thời” hay “trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, hướng về cơ sở” do Bộ VHTTDL phát động đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện và thực hiện có hiệu quả… Bên cạnh đó, Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở hướng dẫn, chỉ đạo chi bộ trực thuộc xây dựng nội dung học tập và làm theo sát hợp, thiết thực với ngành, từng đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Và xác định đó là việc làm thường xuyên, quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện và làm theo. Việc vận dụng các hướng dẫn về triển khai thực hiện cuộc vận động được thực hiện sáng tạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; phương pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng quần chúng, đảng viên. Nhiều nhiều hình thức phong phú, phù hợp đã được triển khai trên diện rộng như: sinh hoạt chính trị, tư tưởng; sinh hoạt chuyên đề; diễn đàn, tọa đàm, hoạt động văn hóa, văn nghệ; tham quan, giáo dục truyền thống... đã được triển khai và mang lại hiệu quả cao.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác, ngành VHTTDL Điện Biên đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương của Bác đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân bằng những câu chuyện, những thước phim về Bác trên trang thông tin điện tử các đơn vị, cổng thông tin điện tử của sở, các ấn phẩm, tạp chí, đội tuyên truyền lưu động... ; Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương “người tốt, việc tốt”; tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác; đồng thời phê bình, uốn nắn những cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân có nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Vận động các văn nghệ sỹ tích cực sáng tác, đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Học đi đôi với làm chính là một trong những nội dung quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, Sở VHTTDL Điện Biên học Bác bằng những việc làm thiết thực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Những việc làm tốt thì phát huy, những việc chưa tốt thì rà soát lại, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc. Các công việc được giao đều có thời hạn xử lý, hoàn thành rõ ràng, làm cơ sở để xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên và mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Có thể khẳng định, việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo phong cách, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh" của ngành VHTTDL Điện Biên đã trở thành một phong trào sâu rộng, quen thuộc và đem lại những kết quả thiết thực trong việc nâng cao về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, giao tiếp ứng xử...trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sự chuyển biến trong công tác chuyên môn của ngành, góp phần vào sự thành công chung của ngành VHTTDL.
 
VD

Print
1233 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top