TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Một số kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Bộ VHTTDL

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Tổng cục. Nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngành VHTTDL ngày càng phát triển

Nhiều cơ quan, đơn vị có sáng kiến, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW đã được nhận khen thưởng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Ảnh: VD )
Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05/CT-TW trong toàn Đảng bộ

Ngay sau khi Ban thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 22/KH/ĐUK ngày 6/10/2016 chỉ đạo thực Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã ban hành hệ thống các văn bản: Hướng dẫn số 28-HD/ĐU ngày 24/10/2016 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn đảng bộ; Công văn số 251-CV/ĐU ngày 29/11/2016 của Đảng ủy Bộ về thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTG ngày 21/11/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Bộ đã triển khai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05/CT-TW đến 75 tổ chức Đảng trực thuộc. Lấy chi bộ làm nền tảng, cán bộ, đảng viên là hạt nhân chính trị để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Ban chấp hành các tổ chức chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh) phổ biến đến toàn thể Đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ.

Theo đó, 100% các tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, đội ngũ cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động  trong Đảng bộ Bộ VHTTDL đã nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị, nhất là việc kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong thực hiện  Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn trong mỗi tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ.

Hàng năm, căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Quận đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chuyên đề từng năm đều đạt trên 95%. Sau mỗi đợt học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bài thu hoạch về nhận thức của cá nhân trong việc học tập các chuyên đề đảm bảo theo đúng quy định.

Việc xây dựng kế hoạch của tập thể gắn với tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết dứt điểm, không để tồn tại. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị... Qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lựa chọn nội dung đột phá, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Học tập và làm theo Bác

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Bộ VHTTDL đã xác định tập trung thực hiện 03 nội dung đột phá đó là: Xây dựng và thực hiện nghiêm thúc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Đổi mới phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, vì nhân dân; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Bộ, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện của từng cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt những nội dung đột phá, tập trung lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống, phương pháp công tác đề ra chủ trương, biện pháp để khắc phục, giải quyết dứt điểm. Các đảng ủy, chi ủy cùng chính quyền thực hiện tốt công tác: cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đạo đức công vụ, xây dựng văn minh công sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, đề ra những biện pháp cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí đầu vào... đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Bộ chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ vào chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và căn cứ vào "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" của Bộ để xây dựng chuẩn mực, phương châm hành động cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Chỉ dạo xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác đăng ký học tập và làm theo, lấy việc đánh giá thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ cũng chỉ đạo xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác đăng ký học tập và làm theo, lấy việc đánh gái thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên hàng năm. Theo đó, Đảng ủy Bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/1/2017 về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Thông qua việc thực hiện các cấp ủy viên các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã xác định rõ hơn ý thức trách nhiệm trong việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời xác định những việc làm cụ thể, hàng ngày; nêu gương trong tinh thần trách nhiệm  trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, ý thức phục vụ nhân dân; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Việc triển khai đăng ký tập thể và cá nhân học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc. Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành VHTTDL đã đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác. Nội dung đăng ký những việc làm cụ thể trong năm phù hợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công phụ trách của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đảng bộ quận cũng chỉ đạo trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi, đảng bộ trực thuộc phải thường xuyên kiểm điểm việc đăng ký học tập làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm tổ chức sinh hoạt chuyên đề về kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện đăng ký việc làm theo Bác của từng cá nhân, lấy kết quả đó làm cơ sở và là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm.

Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Để việc “học tập” gắn với “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thiết thực, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ, công tác tuyên truyền giáo dục Chỉ thị 05 - CT/TW cũng được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú: duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên các Báo, Tạp chí, Trang tin của ngành. Ngoài việc chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục tập trung tuyên tuyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông tuyên truyền về các mô hình tốt, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác như: Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai thực hiện chữ ký số, phân luồng văn bản điện tử, hạn chế phát hành văn bản giấy, cải ca sch thủ thục hành chính, bước đầu đáp ứng yêu cầu góp phần thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử của nhà nước; Khối điện ảnh đã đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng Điện ảnh Việt Nam, khuyến khích sáng tác những tác phẩm có giá trị theo các chủ đề truyền thống đấu tranh cách mạng, về con người và xã hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, đặc biệt là sáng tác các tác phẩm về chủ tịch Hồ Chí Minh... nhiều Bộ phim có giá trị được sản xuất thành công như "Nguyện theo con đường của Bác", 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc", " 60 năm di chúc Bác Hồ"...Lĩnh vực thư viện đã tổ chức thành công ngày hội và phát động phong trào với chủ đề "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" huy động hàng nghìn học, sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học tham gia; đồng thời triển khai phát động phong trào "Đọc sách và làm theo tấm gương tự học của Hồ Chí Minh" với mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc trong cơ quan, đơn vị và cộng đồn; Khối di sản, Mỹ thuật, triển lãm phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gươg đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các cấp ủy tại cơ quan, đơn vị triển khai học tập đức tính tiết kiệm của Bác, trong chỉ đạo các đơn vị thực hành tiết kiệm trong công tác như giảm thiểu việc in ấn văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác như gửi email, trang thông tin điện tử...; tiết kiệm trong tổ chức các sự kiện, tiết kiệm điện nước, giấy in...

Nhận thấy việc ghi danh, tôn vinh những đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo Bác là việc làm cần thiết. Hàng năm, tại các cơ quan, đơn vị đều phát động cuộc thi phát hiện và viết gương người tốt việc tốt, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong học tập, lao động sản xuất đã được phát hiện và vinh danh khen thưởng.

Trong đợt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã có 14 tập thể tiêu biểu được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng đó là Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ; Chi bộ Vụ Đào tạo; Chi bộ Vụ Thư viện; Chi bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ BQL Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; Chi bộ Ban Quản lý Khu các Làng dân tộc thuộc Đảng bộ Ban quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; Chi bộ Giáo dục Truyền thông thuộc Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh; Chi bộ Sưu tầm, Kiểm kê và Tư liệu thuộc Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh; Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Nhà hát Tuồng Việt Nam; Đảng bộ Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Đảng bộ trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh; Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chueyen đề năm 2019 và chuyên đề các năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương: gắn việc học tập chuyên đề năm 2019 với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, gắn với rà soát, bổ sung theo quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Việc xây dựng chuẩn mực đảm bảo tính phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ, yêu cầu về công tác xây dựng Đảng; Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ...

VD
 

Print
910 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Bóng ném Việt Nam vượt khó hướng tới SEA Games 31 Bóng ném Việt Nam vượt khó hướng tới SEA Games 31
Mặc dù được du nhập vào Việt Nam từ những năm 80, nhưng Bóng ném là môn Thể thao vẫn chưa được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến. Tuy vậy, chính môn Thể thao này lại được các chuyên gia đánh giá là môn Thể thao phù hợp với tố chất con người...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top